Provtagningsordning

Här hittar du relevanta forskningsartiklar, länkar och videos som beskriver, demonstrerar och förklarar vikten av att följa WHO's standardiserade provtagningsordning

Provtagningsordning - en internationell WHO standard

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en standard för korrekt provtagningsordning vid blodprov. Standarden är gemensam för Europa och USA och är till för att säkra att prover inte kontamineras vid provtagning. Det är av yttersta vikt att man vid provtagning tar rör i rätt färgordning för att få ett korrekt provresultat. Provrörens olika färg indikerar olika tillsatser som finns i röret. När rören ansluts, vid överföring av blod från ett rör till ett annat, kan tillsatsen föras över och kontaminera provet. Kontaminering leder till ett felaktigt prov vilket i sin tur kan leda till felaktig eller utebliven behandling.


Vid rätt provtagningsordning kommer kontaminering inte ske och man får ett korrekt resultat!


Här hittar du WHOs officiella dokument för standardiserad provtagningsordning och även WHOs riktlinjer vid provtagning.

Forskning och studier

En rapport från European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) klargör att 46%–68.2% av felen vid provtagning kommer från den pre-analytiska fasen (insamling av prover). De understryker vikten av att följa den uppsatta ordningföljden av culture/sterile tubes, then plain tubes/gel tubes, then tubes containing additives. Detta förhindrar att tillsatser förs över från tidigare provrör och ger ett felaktigt resultat. Utifrån denna artikels framlagda bevis så slår EFLM WG-PRE fast att en signifikant andel blodprover kontamineras om inte rekommenderad blodprovsordning följs. I denna artikel finns även bevis för att den inte följs. I sammanställningen kan man läsa om en observationsstudie i England på en akutmottagning där man noterat att vid 41% av provtagningarna togs EDTA röret före serum-gel röret. De har även tagit med en observationsstudie i Europa som påvisade att 8,1% av provtagningarna som ägde rum skedde utan att man följde provtagningsordningen.

Författarna av detta examensarbete vid Malmö´s högskola genomförde en observationsstudie för att ta reda på sjusköterskors följsamhet att följa Vårdhandbokens riktlinjer och verktyg för att utföra en provtagning på bästa sätt för att minimera fel och säkra kvalitén . De beskriver att inom vården sker det många dödsfall till följd av medicinska misstag på grund av felaktiga beslut. Blodanalyser och laboratorietester är en viktig och vanlig metod för att i tidigt stadium kunna diagnostisera patienter. Resultatet visade att det fanns god följsamhet gällande vissa moment och tydliga brist gällande andra. Att inte följa provrörsordningen var ett av momenten som var bristande. Vid samtliga observerade provtagningar där man tog mer än ett rör så hade cirka 50% av provtagningarna skett utan att följa korrekt ordning. I deras diskussionsdel beskriver dem även att de upplevt att inga av sjuksköterskorna verkade reflektera över vilken ordning de borde följa utan att de som observerades tog provrören som låg närmast. Att använda provrören i fel ordning vet man kan leda till felaktiga analyser eftersom risk föreligger att tillsatserna från de ena röret överförs till det andra. I detta arbete intervjuas en biomedicinsk analytiker och hon berättade att man på laboratorier inte kan se en eventuell blandning och med det inte kan få fram något statistiskt underlag på hur vanligt förekommande det är.

Att varje provtagning tas på ett korrekt sätt är en förutsättning för att kunna få ett klinisk tillförlitligt analysresultat. Methodicare vars uppdrag är att kommersialisera provrörsstället Easy-Draw™ som underlättar för vårdpersonal att följa korrekt provtagningsordning och undvika ett onödigt arbetsmoment där utgångna provrör ofta kan ses som följd. Att inte följa rätt ordningsföljd när man tar prover kan leda till felvisande analyser men provtagnings processen innefattar fler moment som kan leda till fel. Nedan länkar vi information från samtliga moment som är viktiga att följa för att undvika fel och kvalitetssäkra provtagningen.


Videos